Yukarı Çık

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği ile Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği bilgilendiriyor...

Değerli Meslektaşlarımız,

Ocak ayı içerisinde Journal of Society for Colposcopy and Cervical Pathology’nin Volume 18, sayı 1 2014, 1-7. Sayfalarında yayınlanan “Improved Abnormal Pap Smear Triage Using Cervical Cancer Biomarkers” isimli makaleden sonra HPV Testleriyle tarama konusunda bir takım yorumlar yapılmıştır. Yorumlarda HPV Testlerinin sensitivitesinin p16/Ki67 Dual Test ileaynı olduğu, ancak spesifitesinin çok düşük olduğu bu nedenle maliyetinin çok yüksek olacağı yorumu yapılmış, bu testlerle ilgili olumlu tutum alan derneklerin zımnen HPV Testlerinden çıkar elde ettiklerine dair terbiye ve bilimsel tartışma sınırlarını aşan kelimeler sarf edilmiştir.

Konuyu takip eden herkesin yakından bildiği gibi HPV Testleriyle primer servikal kanser taraması tüm dünyada son yıllarda en çok ilgi çeken ve çok sayıda çalışma ve yayının yapıldığı alanlardan biri olmuştur. Bu konuda yapılmış en önemli yayınlardan biri Marc Arbyn’in 2012 yılı sonunda yaptığı bu güne kadar yapılmış birçok çalışmanın bir arada değerlendirildiği metaanalizdir (1).

Bu metaanalizin bize verdiği bilgilere göre bir testin sensitivitesi uygulanan ülkelere, kolposkopinin ve biopsinin sayısına, histolojinin verifikasyonuna göre heterojenite göstermektedir. Bu nedenle sadece 515 hasta üzerinde yapılmış olan bu çalışmanın verilerinin Marc Arbyn’in verileriyle karşılaştırılabilirliği tartışmalıdır. Yine bu değerlerin saptanmasında ASC-US, LSIL, CIN2+ ve primer tarama sırasındaki test performansları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Killen ve ark. çalışması bir tarama çalışması olmayıp 515 hastanın preparatlarının incelenmesiyle yapılmıştır. Halbuki bir testin tarama sırasındaki performansı ancak taramalar sırasında tespit ettiği lezyonlara göre yapılır.

Marc Arbyn’in makalesinde taramada Avrupa ve KuzeyAmerika’da yapılan çalışmalarda HPV Testlerinin sensitivitesi CIN2+ lezyonlar için %96 (%95 CI: % 95-98), spesifitesi ise %91 (%95 CI: %90-93) olarak bulunmuştur.

Ikenberg ve ark. 2013 JNCI’da yayınlanan karşılaştırmalı çalışmasında ise bulunan değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir (2).

Tabloda görüldüğü gibi özellikle HPV taramalarının 30 yaş üzerinde başlatıldığı göz önüne alınırsa p16/Ki67 Dual Test ile HPV DNA testleri arasındaki spesifitelerinin fark göstermediği kolaylıkla anlaşılacaktır.
Ayrıca p16/Ki67 Dual Test ve HPV Testleriyle kolposkopinin maliyeti ülkemizde bahsedilen yayının yapıldığı ülkeyle çok farklılık göstermekte yapılan cost-efektivite analizlerinde HPV Testleriyle tarama çok daha ucuz maliyet getirmektedir.

Yine p16/Ki67 Dual Testin uygulaması yetişmiş patolog ve iyi dizayn edilmiş patoloji laboratuarlarına ihtiyaç göstermektedir. Ülkemizde 5 yılda taranması gereken kadın sayısının 15 milyon ve her yıl 3 milyon olduğu hesap edilir ve ülkemizdeki şu andaki aktif çalışan patolog sayısının 1.100 civarında olduğunu göz önüne alırsak bu büyüklükteki bir tarama programının p16/Ki67 Dual Test ile dizayn edilmesinin imkansız olduğu çok daha iyi anlaşılır.

Bu konuda yazılmış onlarca makale HPV testlerinin taramada kullanılmasının daha kolay, uygulanabilir, sürdürülebilir ve cost-efektif olduğunu göstermiştir.

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği ile Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği olarak bu bilgileri sizlerle paylaşmayı borç biliyoruz.

REFERANSLAR:

  1. Arbyn M, Ronco G, Anttila A, Meijer CJ, Poljak M, Ogilvie G, Koliopoulos G, Naucler P, Sankaranarayanan R, Peto J. Evidence regarding human papillomavirus testing in secondary prevention of cervical cancer. Vaccine. 2012 Nov 20;30 Suppl 5:F88-99. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.06.095. Review. Erratum in: Vaccine. 2013 Dec 16;31(52):6266.
  2. Ikenberg H, Bergeron C, Schmidt D, Griesser H, Alameda F, Angeloni C, Bogers J, Dachez R, Denton K, Hariri J, Keller T, von KnebelDoeberitz M, Neumann HH, Puig-Tintore LM, Sideri M, Rehm S, Ridder R; PALMS Study Group. Screening for cervical cancer precursors with p16/Ki-67 dual-stained cytology: results of the PALMS study. J Natl Cancer Inst. 2013 Oct 16;105(20):1550-7. doi: 10.1093/jnci/djt235. Epub2013 Oct 4.

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği adına Başkan Dr. Ali Ayhan
Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği adına Başkan Dr. Kunter Yüce