Yukarı Çık

Jinekolojik Kanserde Önemli Bir Yıl: Bevasizumab

Jinekolojik Kanserde Önemli Bir Yıl: Bevasizumab

Serviks Kanseri
Serviks kanseri konusundaki tek ve en önemli yazı muhtemelen, Jinekolojik Onkoloji Grubunun yapmış olduğu, rekürren ya da metastatik serviks kanserlerinde antianjiyogenik bir ajan olan Bevasizumab’ın sitotoksik kemoterapiye ek olarak tedaviye eklenmesi ile ilgili çalışmanın sonuçlarının yayınlanmasıdır [1].

Kemoterapi protokolünün omurgasını sisplatin + paklitaksel ve topotekan + paklitaksel oluşturmaktaydı. Bu çalışma ayrıca bu iki kombinasyon tedavi stratejilerinin relatif aktivitelerini karşılaştırmış ve bir fark bulamamıştır.
Bevasizumab’ın kemoterapiye eklenmesinin objektif yanıt oranını (%36’ya karşı %48 p=0.008), hastalık progresyonu süresini (medyan: 5.9 aya karşı 8.2 ay, hazard oranı [HR], 0.67 P=0.002) ve en önemlisi toplam sağ kalımı (13.3 aya karşı 17.0 ay HO, 0.71 p=0.004) arttırdığı gösterilmiştir.

Bu antianjiogenik ajanın kemoterapi ile birlikte uygulanması, beklenen bir şekilde hipertansiyon (>grade 2; %2’ye karşı %25), gastrointestinal fistül (>grade 3; %0’a karşı %3) ve tromboembolik hadise (>grade 3; %1’e karşı %8) risklerinde artışla sonuçlanmıştır. Bu bilgiler, fistül gelişiminin yüksek olasılıkta olduğu durumlarda ve derin ven trombozu varlığında bevasizumab kullanımında dikkatli olunması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, bu durumlar persistan ya da metastatik serviks kanserli vakalarda bevasizumab kullanılmadan da nadir değildir.

Metastatik servikal kanser yönetiminde sitotoksik kemoterapiye eklenmesiyle görülen olumlu etkileri doğrultusunda, Birleşik Devletler FDA bevasizumab’ın bu endikasyonla kullanımını 14 Ağustosta resmi olarak kabul etmiştir.

Over Kanseri
Bevasizumab over kanseri tedavisinde (front-line, rekürren, platin hassas, platin dirençli) birçok faz 3 randomize klinik çalışmada denenmiştir. En etkileyici sonuç platin dirençli kadınlarda yapılan bu yıl yayımlanan çalışmanın sonucudur (2).

AURELIA çalışması, araştırmacılara ürün biyolojisi ve bu özel klinik durumda objektif klinik cevap yararlılık oranı bilinen (pegylated liposomal doxorubicin, haftalık paklitaksel veya topotecan) üç tek ajan kemoterapatik ilaçtan birini seçme izni veren oldukça yenilikçi bir çalışmadır [2]. Deneysel tedavi koluna, bu ilaçların herhangi birisine bevasizumab eklenmiştir.

Kemoterapiye antianjiyogenetik bir ilaçın eklenmesi hastalıksız sağ kalımda istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme ile ilişkilidir (ortalama 6.7 ay vs. 3.4 ay; HR, 0.48; P < .001). Dahası, bevasizumab eklenen gurupta objektif yanıt oranı iki katından fazladır (%27.3 vs. %11.8; P= .001). Sayısal olarak toplam yaşam süresinde bevasizumab kolunda iyileşme olsa da bu oran istatistiksel olarak anlamlı değildir (ortala 16.6 ay vs 13.3 ay; HR, 0.85; P < .174).

Çalışmada kontrol gurubunda bulunan ortalama %40 hastaya, çalışma guruplarının belirlenmesinden sonra, hastalıklarında progresyon olması nedeniyle antianjiyogenetik ilaç verilmiştir. Bu, toplam sağ kalım konusun da önemli olarak not edilmelidir.

İlginç olarak, bevasizumab içeren rejim verilen hastalarda karın ağrısı yüzdesi oldukça belirgin şekilde azalmıştır. Bu strateji, klinik olarak anlamlı kanser ile ilgili semptom üzerine olumlu etkisinin açık bir göstergesidir [2].

Sonuç olarak, AURELIA çalışması geçerli yaşam hedef noktası (örneğin hastalıksız sağ kalım süresi) üzerine platin dirençli over kanserinde herhangi bir yeni tedavi stratejisinin üstünlüğünü gösteren ilk faz 3 çalışma olmasıyla dikkat çekicidir. Bu önemli sonuçlardan ötürü, bu günlerde, FDA çok zor klinik durumlardaki hastaların yönetiminde, bevasizumab’ın kemoterapi ile kombine pazarlanmasına onay vermiştir.

Kanıtlar göstermektedir ki over kanseri için birincil tedavi olarak haftalık karboplatın artı haftalık paklitaksel verilmesi ciddi yan etkileri olumlu etkiler, ancak toplam sağ kalım oranını değiştirmez [3].

Geriye baktığımızda: Geçtiğimiz yılda kadın pelvik maligniteleri olan hastaların sonuçlarını klinik olarak bevasizumab ile anlamlı iyileştirme potansiyeline sahip son derece etkileyici makaleler yayımlandığı görülmüştür.

Kaynaklar

  1. Tewari KS, Sill MW, Long HJ, et al. Improved survival with bevasizumab in advanced cervical cancer. N Engl J Med. 2014;370:734-743. Abstract
  2. Pujade-Lauraine E, Hilpert F, Weber B, et al. Bevasizumab combined with chemotherapy for platinum-resistant recurrent ovarian cancer: The AURELIA open-label randomized phase III trial. J Clin Oncol. 2014;32:1302-1308.Abstract
  3. Pignata S, Scambia G, Katsaros D, et al. Carboplatin plus paclitaxel once a week versus every 3 weeks in patients with advanced ovarian cancer (MITO-7): A randomized, multicentre open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2014;15:396-405. Abstract