Yukarı Çık

Jinekolojik Kanserde Pegylated Liposomal Doxorubicin

Jinekolojik Kanserde Pegile Lipozomal Doksorubisin (Caelyx®)’in Geri Dönüşü

Nüks over kanserindeki başarılarından sonra ikinci basamak tedavide yer almak isterken tedarik sorunları nedeniyle bir süre ulaşılamayan Caelyx® son 1 senedir ulaşılabilir olmuştur. Üretici firmadan edinilen bilgilere göre devreye alınan üç ek üretim tesisi sayesinde benzer bir tedarik sorunu olasılığı ortadan kaldırılmıştır.

Randomize kontrollü uluslararası Pujade-Lauraine ve arkadaşlarının gerçekleştirmiş olduğu CALYPSO GCIG (Jinekolojik Kanser İntergrup) Intergrup Randomize Faz III Çalışması: Platine duyarlı rekürran over kanserinde CAELYX®-karboplatin(CD) ile paklitaksel-karboplatin(CP) karşılaştırma çalışması Journal Clinical Oncology  de 2010 yılında sonuçları yayınlanmıştır.

CALYPSO çalışmasında tedavi kolları Pegylated Liposomal Doxorubicin 30 mg/m2 Q4W ve Karboplatin AUC 5 Q4W karşılaştırma kolu ise Paklitaksel 175 mg/m2 Q3W ve Karboplatin AUC 5 Q3W şeklinde tasarlanmıştır. Primer sonlanım noktası PFS sekonder sonlanım noktaları ise toksisite, yaşam kalitesi ve genel sağkalımdır.

Medyan takip süresi 49 ay olup PFS açısından değerlendirildiğinde CD (Karboplatin+PLD) kolu CP (Karboplatin+Paklitaksel) koluna göre istatistiksel açıdan daha üstün bulunmuştur. (hazard ratio, 0.821; 95% CI, 0.72 to 0.94; P: 0.005). Medyan PFS CD kolunda 11.3 ayken CP kolunda 9.4 ay olarak bulunmuştur.

CD kolunda istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere toksisiteden dolayı ilacı erken bırakma oranı % 6 iken CP kolunda bu oran %15’dir. (p<0.001)

CD kolunda total tedavi süresi 21 hafta iken CP kolunda 16 hafta ile sınırlı kalmıştır. Tamamlanmış ≥6 siklüs tedavi oranları CD kolunda %85 iken CP kolunda %77 olarak bulunmuştur.

Non  hematolojik toksisite oranları istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere CD kolunda 36.8% CP kolunda ise 28.4%. ( P: 0 .01) Grade 2 ve daha üstü alopesi (83.6% v 7%), hipersensitivite reaksiyonları (18.8% v 5.6%) ve nöropati (26.9% v 4.9%) oranları CP kolunda daha fazla gözlemlenmiştir. Daha fazla el-ayak sendromu (grade 2 ve 3, 12.0% v 2.2%), bulantı (35.2% v 24.2%), mukozit mucositis (grade 2-3, 13.9% v 7%) CD kolunda gözlemlenmiştir.

CALYPSO çalışması ile standard karboplatin+paklitaksel tedavisine göre karboplatin+PLD tedavisi ile PFS’de üstünlük ve daha iyi terapötik indeks sonuçları elde edilmiştir.

Ancak sonraki kontrollü çalışmalar 50 mg/m2 dozu ile tasarlanmıştır. Dozun standart doz olması gerektiğini göstermiştir. Bu çalışmalara göre etkinlik, nörotoksisite, myelotoksisite bulguları standart tedavilerden üstün bulunmuştur. El-ayak sendromu açısından daha toksik olduğu gösterilmiştir.

Randomize kontrollu çalışmaların sonucu olarak;

  • Etkinlik standart tedaviden üstün,
  • Dört haftada bir verilmesi nedeniyle hasta tolerasyonu yüksek,
  • Yan etkiler açısından daha az toksik,
  • Doz olarak 50 mg/m2’den başlanıp toksisite değerlendirmeleri ışığında daha düşük dozlarda dahi etkili bulunmuştur.Kaynaklar: Pujade-Lauraine E et al. J Clin Oncol 2010; 28(20): 3323-3329; Mutch DG etal. J Clin Oncol 2007; (25): 19; Gordon AN et al. Gynecologic Oncology 2004: (95) 1–8.