Nasıl Dernek Üyesi Olunur ?

2 İki dernek üyesi referansı alın.
3 Islak imzalı formu 2 adet vesikalık fotoğrafla bize gönderin.

Soru ve sorunlarınız için info@trsgo.org'a mail atabilirsiniz . Teşekkürler!

COVID-19 | Çin'den Bir Retrospektif Çalışma

COVİD-19 Enfeksiyonu inkübasyon periyondında yapılan operasyonlar
Cerrahi morbidite ve mortaliteyi Etkilermi ?
Çin'den Bir Retrospektif Çalışma


CLINICAL CHARACTERISTICS AND OUTCOMES OF PATIENTS UNDERGOING SURGERIES DURING THE INCUBATION PERIOD OF COVID-19 INFECTION

COVID-19 ENFEKSİYONUNUN KULUÇKA DÖNEMİNDE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE SONUÇLARI


https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30075-4/fulltext

Çeviren:Uz. Dr. Şükrü Çebi

ÖZET

Giriş

Çin'in Wuhan şehrinde 2019 yılında başlayan yeni koronavirüs (COVID-19) salgını, dünya çapında hızla yayıldı. COVID-19'un en yaygın belirtileri ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, yorgunluk, lenfositopeni ve radyolojik olarak kanıtlanmış pnömoniyi içermekteydi. Şiddetli vakalarda komplikasyonlar (örn. Akut solunum sıkıntısı sendromu [ARDS], aritmi, şok, akut kalp hasarı, ikincil enfeksiyon ve akut böbrek hasarı) ve ölüm meydana gelebilir. COVID-19'un seyri uzundur ve COVID-19 inkübasyon döneminde bile oldukça bulaşıcıdır. Salgının başlarında, COVID-19 kuluçka dönemi sırasında elektif cerrahi planlanmış az fakat anlamlı sayıda hasta ile karşılaştık. Bu hastaların klinik özelliklerini ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Metod

1 Ocak - 5 Şubat 2020 tarihleri arasında Wuhan’da bulunan Renmin Hastanesi, Zhongnan Hastanesi, Tongji Hastanesi ve Merkez Hastanesi’nde COVID-19 inkübasyon süresi boyunca elektif cerrahi uygulanan 34 hastanın klinik verilerini retrospektif olarak inceledik.

Bulgular

Opere olan bu 34 hastanın ortalama yaşı 55 (IQR, 43-63) ve bu hastaların 20 ’si (% 58.8) kadındı. Hastaların 20 (% 58.8)’sinde, bir veya daha fazla komorbidite vardı. Hipertansiyon (13 [%38.2]), malignite (9 [%26.5]), diyabet (8 [%23.5]) ve kardiyovasküler hastalık (7 [%20.6]) en sık görülen komorbiditelerdi.

Hastaların geçirdikleri operasyonlar Çin Ulusal Sağlık komisyonunun kategorizasyonuna göre sınıflandığında, çoğu hasta cerrahi zorluk kategorisi seviye 2 (11 [%32.4)) ve seviye 3 (20 [%58.8)) operasyonlar geçirirken, sadece 2 (% 5.9) hasta seviye 4 operasyon geçirmişti. Yoğun bakım ünitesine alınan 15 hastanın 3'üne seviye 3 ameliyat uygulanmıştı. Buna karşılık, yoğun bakım dışı hastaların çoğunda cerrahi zorluk kategorisi seviye 2 idi. Toplam ortalama cerrahi süresi 178 dakikaydı. YBÜ’deki hastalar olmayanlarla karşılaştırıldığında, cerrahi sürelerinin daha uzun olduğu (ortalama süre 200 dk [IQR, 125–240] karşı 70 dk [IQR, 53–215]; P = 0·04) ve cerrahi ile ilk semptom arası sürenin daha kısa olduğu (ortalama süre 2.0 gün [IQR, 1·0–4·0] karşı 5.0 gün [IQR, 2·0–6·5]; P = 0.02) görüldü.

Tüm hastalarda, ameliyattan kısa bir süre sonra bilgisayarlı toraks tomografilerinde anormal bulgular izlenen COVID-19 pnömonisi gelişti. Yaygın semptomlar arasında ateş (31 [%91.2]), yorgunluk (25 [%73.5]) ve kuru öksürük (18 [%52.9]) bulunmaktaydı.

Hastalığın progresyonu sürecinde, 15 hastanın (% 44,1) yoğun bakım ünitesine (YBÜ) alınması gerekti ve 7 hasta (% 20.5) YBÜ' ye kabul edildikten sonra hayatını kaybetti. YBÜ ihtiyacı oluşan hastaların, YBÜ ihtiyacı olmayanlarla karşılaştırıldığında daha yaşlı oldukları, altta yatan komorbiditelere sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğu, daha zor ameliyatlar geçirdikleri ve daha ciddi laboratuvar anormalliklerine (örn. hiperlökositemi, lenfopeni) sahip oldukları görüldü. Hayatını kaybeden hastaların yaş dağılımı 34 ile 83 arasındaydı ve 4’ü kadındı. Cerrahi zorluk kategorisi seviye 3 ve cerrahi süresi 110 ile 379 dakika arasındaydı. Bütün hastaların birden fazla sistemik hastalığı vardı. En sık görülen komorbit hastalıkların kardiovasküler hastalık (4 [%57.1]), malignite (4 [%57.1]) and hipertansiyon (3 [%42.9]) olduğu görüldü. Yedi hastanın 4’ünde ilk semptom ateşti. İlk semptom görülmesinden ölüme kadar geçen ortalama süre 9 gündü(IQR,6-11). Bütün hastalarda solunum yetmezliği gelişti ve hepsi üç veya üzeri komplikasyona sahipti. En sık görülen komplikasyonlar ARDS (7 [%100]), şok (4 [%57.1]), aritmi (4 [%57.1]) ve akut kardiak hasardı (4 [%57.1]).

Yorum

Opere olmuş ve COVID-19 olduğu doğrulanmış 34 hastanın incelendiği bu retrospektif kohort çalışmasında, 15 (% 44.1) hastada YBÜ bakımına ihtiyaç duyuldu. Bu oran, ameliyat olmamış yatan COVID-19 hastalarında bildirilenden (% 26.1) çok daha yüksektir. YBÜ’deki hastaların çoğunun yaşlı ve altta yatan komorbiditeleri olduğu, YBÜ’de takip gerektirmeyen hastalara kıyasla daha uzun süre cerrahi sürelerine sahip oldukları ve görece olarak daha zor bir ameliyat geçirdikleri görüldü. Bu durum, yaşlılığın, komorbiditelerin, cerrahi sürenin ve operasyon zorluğunun olumsuz sonuçlar için risk faktörleri olabileceğini düşündürmektedir. YBÜ hastalarında ilk semptomların görülmesinden dispne gelişimine kadar geçen süre, YBÜ olmayan hastalara göre çok daha kısaydı. Bu semptom karakteristiği, doktorların potansiyel kötü prognozu olan hastaları tanımlamasına yardımcı olabilir.

Bu çalışmadaki veriler, cerrahinin COVID-19'un hastalık ilerlemesini hızlandırabileceğini ve şiddetlendirebileceğini düşündürmektedir. Hastalar cerrahi tamamlandıktan çok kısa bir süre sonra (ortalama 2.6 gün) COVID-19 semptomları geliştirdiler. COVID-19 semptomları başlangıcından dispne gelişimine kadar geçen ortalama sürenin 3.5 gün (IQR, 2.0-5.3) olduğu ve yapılan diğer çalışmalara göre bu sürenin daha kısa olduğu görüldü.

Opere olan 34 hastanın yedisi (% 20.6) COVID-19 ile ilişkili komplikasyonlardan hayatını kaybetti. Bu mortalite oranı, ameliyat olmamış COVID-19 hastalarında bildirilen genel vaka-ölüm oranı olan % 2.3'ten çok daha yüksektir ve ayrıca multidisipliner YBÜ’ne alınan COVID olmayıp kardiyak operasyonlar dışında cerrahi geçiren hastalardaki % 7.9'luk vaka-ölüm oranından da daha yüksektir.

Günümüzde, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun tedavisi için özel bir ilaç mevcut değildir ve destekleyici önlemler COVID-19 tedavisinin temelini korumaktadır. Bu nedenle, hastanın immun fonksiyonları, hastalık şiddetinin önemli bir belirleyicisidir ve yaşlı insanlar gibi düşük immun fonksiyonu olan gruplar daha savunmasızdır ve COVID-19 enfeksiyonundan sonra yüksek mortaliteye sahiptir. Cerrahi sadece immun fonksiyonlarda ani bozulma neden olmakla kalmaz, aynı zamanda erken sistemik inflamatuar yanıtı da tetikler.

COVID-19 salgını sırasında elektif ameliyat planlamadan önce, hastanın belirli bir süre (WHO tarafından önerilen 14 günlük karantina dönemi gibi) izole edilmesinin veya yeni koronavirüs enfeksiyonu olasılığının dışlanmasının gerekli ve çok önemli olabileceğini artık geriye dönük olarak biliyoruz.

Özetle, COVID-19 enfeksiyonunun kuluçka döneminde elektif cerrahi için planlanan hastaların klinik özelliklerini ve sonuçlarını tanımladık. Bu retrospektif kohort çalışması, hastaların % 44.1'inin YBÜ bakımına ihtiyaç duyduğunu ve mortalitenin % 20.5 olduğunu göstermiştir. COVID-19 olan ve operasyon geçiren hastalarda kötü prognozu gösteren risk faktörlerinin tanımlanabilmesi için daha büyük olgu grupları üzerinde daha fazla çalışılma yapılması gerekmektedir.

Sadece üyelerin erişebilecekleri alanları görmek için giriş yapın.

ÜYE OL

ŞİFRENİ Mİ UNUTTUN ?

YUKARI